Producenci
Obowiązek informacyjny - RODO

Obowiązek informacyjny - RODO

1. Dane identyfikacyjne Administratora danych: Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby skorzystania z usług sklepu perfectflow.pl jest F.H.U. PERFECT FLOW ARTUR DANIEL , dalej jako Administrator.

2. Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i zasad ich przetwarzania: W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się z Arturem Danielem, pod adresem e-mail: perfectflow.pl@gmail.com lub shop@perfectflow.pl

3. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych: W związku z korzystaniem przez Państwa z usług portalu sklepu perfectflow.pl zarządzanego przez Administratora niezbędny - dla prawidłowego wykonania usług – jest następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy.

4. Cele przetwarzania danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług sklepu perfectflow.pl, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie prawidłowego wykonania umowy oraz udostępnienie Państwu naszych ofert.

5. Przez przetwarzanie należy rozumieć: Cel przetwarzania - podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza) Prawidłowe wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z realizacją dostawy towaru. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

6. Przesyłanie ofert. Art. 6 ust. 2 lit. a RODO. Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych dla Państwa usług, jest dla Administratora priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania usługi lub po wykonaniu danej usługi Administrator może kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną. W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści, wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest rozwój i podniesie jakości świadczonych przez Administratora usług. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co uprawnia go do przetwarzania Państwa danych osobowych także w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Administrator, jako podmiot zobowiązany do prowadzenia stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania Państwu stosownych potwierdzeń wykonania usług, dlatego też Państwa dane są przetwarzane również w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Odbiorcy danych osobowych. W związku z tym, że przy świadczeniu niektórych usług, Państwa dane mogą być przekazywane: 1) dostawcom usług płatniczych; 2) dostawcom usług prawnych, księgowych. Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług różnych dostawców Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w takim przypadku Administrator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą wzorcowe klauzule w przedmiocie ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8. Czas, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe. Jeżeli korzystają Państwo z usług sklepu perfectflow.pl to dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń (okres gwarancyjny, termin zwrotu towaru), wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

9. Obowiązek podania danych Drodzy Państwo korzystanie z usług sklepu perfectflow.pl świadczonych przez Administratora jest w pełni dobrowolne, jednakże dla prawidłowego wykonania umowy dane osobowe są niezbędne. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych, bowiem brak ich podania może skutkować przykładowo niemożnością wystawienia stosownych dokumentów księgowych.

10. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień takich jak: prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, żądanie ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Maja również Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem. Administrator wskazuje również, że przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl